Medarbeidersamtale

Sett samtalen i system

Vår nettbaserte løsning for dialog hjelper både ansatt og leder med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av medarbeidersamtaler og andre typer samtaler

Les mer

Strukturert dialog

Educatia gir deg systemstøtte for alle faser av dialogen

Forberedelse

Forberedelse

Planlegging av samtaler skjer via en integrert kalenderfunksjon. Vår løsning inneholder ferdige maler og skjemaer som kan brukes som utgangspunkt for gjennomføring av medarbeidersamtalene. Den ansatte fyller ut egenvurderingsskjema og oppdaterer CV før samtalen.

Gjennomføring

Gjennomføring

Samtalen mellom leder og medarbeider skal bidra til å oppnå personlige og organisatoriske mål, men dersom man ikke formulerer konkrete tiltak og følger disse opp, blir ikke målene nådd. Et strukturert system hjelper deg å nå målene dine.

Oppfølging

Oppfølging

Tiltak som avtales i samtalen blir registrert og systemet gir automatiske påminnelser om tiltak som må følges opp. Ledelsen får en samlet oversikt over alle tiltak som er igangsatt, og status på disse. All historikk fra gjennomførte medarbeidersamtaler blir tatt vare på.

Opprette samtale

Fordeler med vår løsning

Kvaliteten på selve samtalen økes når den blir mer strukturert

Medarbeideren og lederen kan forberede seg bedre, og gjøre sine vurderinger på forhånd

Automatiske påminnelser sørger for at avtalte tiltak faktisk blir fulgt opp, istedet for å havne "i skuffen"

Full sporbarhet og historikk fra tidligere medarbeidersamtaler

Ledelsen får en samlet oversikt over alle tiltak som er igangsatt, og status på disse, per avdeling eller for hele virksomheten

Smarte analysefunksjoner viser trender og muliggjør sammenligninger på tvers av organisasjonen

Kan kombineres med vår løsning for kompetansekartlegging ved at vurdering av ønsket og faktisk kompetansenivå gjøres i forbindelse med medarbeidersamtalen

Tips til medarbeidersamtalen

Lederens forberedelser

En vellykket medarbeidersamtale krever at begge parter stiller godt forberedt. Tidspunktet for samtalen bør avtales minst 1-2 uker frem i tid, slik at begge parter får tid til å forberede seg. Lederen bør som en del av forberedelsene konferere med andre ledere/prosjektledere medarbeideren har jobbet sammen med.

Den ansattes forberedelser

En oppdatert CV bør foreligge ved medarbeider-samtalen, og medarbeideren er selv ansvarlig for at denne er oppdatert. Medarbeideren oppfordres på det sterkeste til å tenke gjennom egen situasjon.

Varighet og omgivelser

Medarbeidersamtalen bør vare 1-3 timer avhengig av behov. Lederen er ansvarlig for at tilstrekkelig tid blir avsatt og at forholdene er lagt til rette slik at samtalen kan løpe uforstyrret og i avskjermede og nøytrale omgivelser, fortrinnsvis et møterom. Mobiltelefoner skal være avslått.

Samtalens innhold

Det bør brukes en standard mal for samtalen, som man kan bruke som en sjekkliste for å sikre at man husker å samtale om alle relevante punkter. I tillegg til faste punkter på skjema for medarbeidersamtalen er det selvsagt mulig å ta opp andre saker i tillegg.

Medarbeidersamtale plan

Handlingsplan og tiltak

Samtalen bør avsluttes med at medarbeider og leder sammen setter opp en handlingsplan med tiltak som er identifisert i samtalen, og blir enige om ansvarlig person og tidsfrist for hvert tiltak. Formuleringene må være så tydelige at det i ettertid er lett å vurdere om målet er nådd eller ikke. Målene må være realistiske og ressursene som skal til må være tilgjengelige.

Skjema for gjennomføring av medarbeidersamtale

Det er vanlig å ta opp følgende temaer i en medarbeidersamtale.

Gjennomgang av forrige samtales handlingsplan.

Drøfting av arbeidsmetoder og arbeidsmengde.

Arbeidsmiljøet.

Kompetanseoppbygging/ faglig utvikling.

Klargjøring og drøfting av den enkelte stillings, enhetens og bedriftens mål og resultater. Leder og medarbeiders synspunkter på sammenhengen mellom målene, og medarbeiderens rolle i denne sammenhengen.

Forslag til tiltak, endringer og forbedringer.

Mulighet for å ta opp andre tema om ønskelig.

Handlingsplan til neste samtale.

Detaljer om ansatt
Demonstrasjon

Ønsker du en demonstrasjon av løsningen?

Ta kontakt, så avtaler vi et nettmøte hvor du får en demonstrasjon av løsningen og vi kan diskutere dine behov i nærmere detalj.